به تارنماي فصلنامه معارف عقلي خوش آمديد

معارف عقلي با شماره ثبت 124/5083 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، فصل‌نامه‌اي با رويکرد علمي ‌ـ ترويجي در زمينه بنيادي‌ترين مباحث علوم عقلي اسلامي (منطق، فلسفه، کلام، عرفان) متناسب با اهداف مركز پژوهشي دائرهْْ‌المعارف علوم عقلي اسلامي‌است. اين نشريه، صيانت و پاسداري از آموزه‌‌هاي بنيادين ديني در برابر انديشه‌هاي التقاطي مطرح شده در دانش‌نامه‌ها و زمينه‌سازي جهت تبادل‌نظر، تضارب آرا و نقد مباحث مرتبط با علوم عقلي اسلامي را مورد توجه قرار مي‌دهد و از مقالات پژوهشي در موضوعات مذکور استقبال مي‌نمايد.

بيست و هفتمين شماره نشريه معارف عقلي (كلام اسلامي) منتشر شد...

در اين شماره از نشريه مي‌خوانيم:

بررسي سير تحول آراي مولوي و فخررازي در مسئله جبر و اختيار / جعفر شانظري و محمود آهسته

دين فطري، فطرت ديني (منشأ دين و گرايش به آن از ديدگاه استاد مطهري(ره)) / محمدمهدي گرجيان و مجتبي افشارپور

امامت الهي از نظر اميرمؤمنان(ع) / سيد احمد حسيني

صفات فرابشري امامان(ع) از نگاه اصحاب ائمه(ع) / سيد محمدحسن علوي