به تارنماي دوفصلنامه معارف عقلي خوش آمديد

معارف عقلي با شماره ثبت 124/5083 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دوفصل‌نامه‌اي با رويکرد علمي ‌ـ ترويجي در زمينه بنيادي‌ترين مباحث علوم عقلي اسلامي (منطق، فلسفه، کلام، عرفان) متناسب با اهداف مركز پژوهشي دائرهًْ‌المعارف ع

شماره سي ام نشريه معارف عقلي (كلام اسلامي) منتشر شد...

در اين شماره از نشريه مي‌خوانيم:

برهان نظم از ديدگاه شهيد مطهري / محسن ابراهيمي