به تارنماي دوفصلنامه معارف عقلي خوش آمديد

معارف عقلي با شماره ثبت 124/5083 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دوفصل‌نامه‌اي با رويکرد علمي ‌ـ ترويجي در زمينه بنيادي‌ترين مباحث علوم عقلي اسلامي (منطق، فلسفه، کلام، عرفان) متناسب با اهداف مركز پژوهشي دائرهًْ‌المعارف ع

بيست و نهمين شماره نشريه معارف عقلي (فلسفه اسلامي) منتشر شد...

در اين شماره از نشريه مي‌خوانيم:

جايگاه خيال در انديشه فلسفي علامه طباطبايي و تبيين نقش آن در ادراک و آفرينش اثر هنري / مهدي اميني