شماره 2 (فلسفه اسلامي) ـ سال اول، شماره دوم، تابستان 1385