شماره 10 (فلسفه اسلامي) ـ سال سوم، شماره دوم، تابستان 1387