راهنماي اشتراک نشريه

  • user warning: Table '.\maarefeaqli@002enashriyat@002eir\progress' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed query: DELETE FROM progress WHERE name = 'ultimate_cron_poorman' in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\progress\progress.module on line 131.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 525 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

اين نشريه، در راستاي تحقق اهداف و برنامه‌هاي فرهنگي خويش، آحاد انديشمندان، محققان، اساتيد، طلاب، دانشجويان و... را دعوت به بهره‌مندي از خدمات اشتراک نشريه مي‌نمايد.

در صورت تمايل، وجه اشتراک را به حساب سيبا   0105973001000 (بنام مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) قابل پرداخت در سراسر کشور، واريز نموده و اصل فيش بانکي را همراه برگ درخواست اشتراک، از طريق دورنگار(شماره ذيل) و يا پست به نشاني: قم، شهرک پرديسان، بلوار دانشگاه، بلوار شهيد مولوي، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) (ساختمان شماره 2)، مرکز پژوهشي دائره‌المعارف علوم عقلي اسلامي، دفتر دوفصل‌نامه ارسال نماييد.

 تلفن:  32808907 (025) /  دورنگار:  32808903 (025) / E-Mail: Maaref@qabas.net
 
بهاي اشتراک داخل کشور: سالانه (2 شماره) 70.000 ريال (تک‌شماره 35.000ريال)

نام و نام خانوادگي / نام سازمان: ......................................................  نام پدر: .......................................... تاريخ تولد: ................................... ميزان تحصيلات: ...........................................  متقاضي درخواست شماره‌هاي .....................................    به تعداد ............................. نسخه

مبلغ واريزي: ............................................................................  ريال

نشاني دقيق پستي/ (صندوق پستي): ............................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................................................................................................
 
کدپستي: .................................     تلفن .......................................................          ................................................. E-Mail:
 
تاريخ:                                                     امضاء