شماره سي ام نشريه معارف عقلي (كلام اسلامي) منتشر شد...

در اين شماره از نشريه مي‌خوانيم:

برهان نظم از ديدگاه شهيد مطهري / محسن ابراهيمي

بررسي انتقادي جبر و اختيار در انديشه ميرداماد / محمدعلي اسماعيلي

راه‌حل‌هاي پذيرفتني شرّ اخلاقي، طبيعي و متافيزيکي / سيد رضا (زهير) حسيني لواساني، سيدعباس ذهبي

درآمدي بر جايگاه اسرار در هندسه تبيين معارف / محمدتقي شاکر، حسن محمدي احمدآبادي

نقد ناسازگاري عقل و ايمان در انديشه کي‌يرکگارد / عبدالعلي شکر

فزوني و کاستي ايمان؛ بر اساس کتاب حقائق الايمان / مجتبي قرباني، امير ديواني

بررسي و نقد ديدگاه پست مدرنيستي گريفين درباره خدا / فاطمه نقوي، محسن جوادي