به تارنماي دوفصلنامه معارف عقلي خوش آمديد

معارف عقلي با شماره ثبت 124/5083 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دوفصل‌نامه‌اي با رويکرد علمي ‌ـ ترويجي در زمينه بنيادي‌ترين مباحث علوم عقلي اسلامي (منطق، فلسفه، کلام، عرفان) متناسب با اهداف مركز پژوهشي دائرهًْ‌المعارف علوم عقلي اسلامي است. اين نشريه، صيانت و پاسداري از آموزه‌‌هاي بنيادين ديني در برابر انديشه‌هاي التقاطي مطرح شده در دانش‌نامه‌ها و زمينه‌سازي جهت تبادل‌نظر، تضارب آرا و نقد مباحث مرتبط با علوم عقلي اسلامي را مورد توجه قرار مي‌دهد و از مقالات پژوهشي در موضوعات مذکور استقبال مي‌نمايد.