راهنماي تنظيم مقالات نشريه

user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 663 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

 

الف) شرايط

1. مقالات داراي صبغه تحقيقي ـ تحليلي، ساختار منطقي، انسجام محتوايي، و مستند و مستدل بوده و با قلمي روان و رسا به زبان فارسي نگارش يافته باشند.

2. مقالات دنباله‌دار نـباشند و حجم آنها (حداقل 4000 و حداكثر 8000 كلمه) تنظيم گردد.

3. مقالات، نبايد به عنوان بخشي از كتاب، يا به عنوان مقاله چاپ شده باشند.

4. مقالات ترجمه‌اي تنها در صورت داشتن نقد مورد ارزيابي قرار خواهند گرفت.

6. اولويت پذيرش: مقالاتي که داراي چکيده عربي و انگليسي.

ب) ساختار

1. چكيده مقاله: (حداقل 150 و حداكثر 180كلمه) شامل: بيان مسئله، هدف پژوهش، روش و چگونگي پژوهش و اجمالي از يافته‏هاي مهم پژوهش

2. كليدواژه ‏ها: شامل حداكثر 7 واژه كليدي.

3. مقدّمه مقاله، شامل تعريف مسئله، پيشينه اجمالي پژوهش، ضرورت و اهميت طرح، جنبه نوآوري بحث، سؤالات اصلي و فرعي.

4. در سامان‏دهي بدنة اصلي مقاله، يكي از شرايط زير لازم است: الف ـ ارائه كننده نظريه و يافته جديد علمي؛ ب ـ ارائه كننده تقرير و تبيين جديد از يك نظريه؛ ج ـ ارائه كننده استدلال جديد براي يك نظريه؛ د ـ ارائه نقد جامع علمي يك نظريه.

5. نتيجه‌گيري: بيانگر يافته‏هاي تفصيلي تحقيق است كه به صورت گزاره‏هاي خبري موجز بيان مي‏گردد.

6. فهرست منابع: (اعم از فارسي، عربي، و لاتين) كه به شكل بايد تنظيم گردد:

ـ نام خانوادگي و نام نويسنده، (سال نشر)، نام كتاب، (ترجمه يا تحقيق)، نوبت چاپ، محل نشر، ناشر.

ـ نام خانوادگي و نام نويسنده، «عنوان مقاله» (فصل و سال نشر)، نام نشريه، شماره نشريه، صفحات ابتدا و انتهاي مقاله.

7. ارجاعات، بايد بين‌متني باشند: (نام‌خانوادگي، سال نشر، جلد، صفحه)

ج). يادآوري

1. مجله در حق رد يا قبول و نيز ويرايش مقالات آزاد است.

2. حداكثر پس از دو تا چهار ماه از دريافت مقاله، نتيجه پذيرش يا عدم پذيرش از طريق همين سامانه اعلام مي‌گردد.

3. امكان نقل مطالب در جاي ديگر با ذكر نشاني نشريه بلامانع است.

4. مطالب مقالات مبين آراء نويسندگان آنهاست و مسئوليت آن نيز بر عهده آنهاست.