وابستگي كمال انسان به دين از منظر علامه طباطبايي (با تأكيد بر تفسير الميزان)

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.content_type_book' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM content_type_book WHERE vid = 1016 LIMIT 0, 1 in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\cck\content.module on line 1013.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 814 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 800 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

سيد مجتبي جلالي*

ابراهيم نويي**

محمدحسن صالحي***

چکيده

چگونگي رابطۀ ميان کمال و دين، از جمله پرسش‌هاي مهم پيش‌ روي متفکران است که پاسخ به آن، تأثير مستقيمي بر نوع زندگي انسان‌ها دارد. پژوهش حاضر درپي آن است تا به اثبات وابستگي کمال انسان به دين از ديدگاه علامه طباطبايي (با تأکيد بر کتاب شريف تفسير الميزان) بپردازد. روش نگارنده در اين پژوهش، از نوع پژوهش‌هاي نظري و به‌صورت تحليلي ـ انتقادي است. از يافته‌هاي آن، مي‌توان به اين مطلب اشاره کرد که فلسفه و هدف دين، نشان دادن راه تکامل انسان و ايجاد زمينه براى تحقق اين هدف اساسي آفرينش است. خداوند به مقتضاي لطف و حکمت خود، از طريق وحى، آموزه‌هاي خود را در قالب كتاب و شريعت، و هماهنگ با عقل، فطرت و واقعيت‌هاي وجود انسان، در راستاى اين هدف بزرگ و مقدس در اختيار بشر قرار داده است.

 

کليدواژه‌ها

انسان، دين، عبادت، عقل، فطرت، کمال، معرفت.


*. استاديار گروه معارف دانشگاه شهرکرد                                                                    s.m.jalali@sku.ac.ir

**. استاديار گروه معارف دانشگاه شهيد بهشتي                                                                e_noei@sbu.ac.ir

***. دانشجوي دکتري علوم قرآن و حديث                                                     yazdan.salehi@gmail.com

   تاريخ دريافت: 17/11/1397، تاريخ پذيرش: 10/04/1398