ابزارى بودن منطق / محمد ايزدى تبار

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.content_type_book' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM content_type_book WHERE vid = 686 LIMIT 0, 1 in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\cck\content.module on line 1013.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 382 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 380 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

ابزارى بودن منطق

چکيده

نوشتار حاضر، درصدد بررسى جايگاه دانش منطق در ميان ديگر دانش‌هاست. از آنجا که بررسى تمايز علوم و تقسيم‌هاى علم نقش بسزايى در روشن شدن مسئله مورد بحث دارد، در آغاز، بحث مختصرى در باره دو نکته مزبور مطرح کرده، سپس به اثبات ابزارى بودن منطق مى‌پردازيم. بدين امر نيز توجه داده مى‌شود که در باب منطق دو ديدگاه مى‌توان داشت: يکى نگاه فى‌نفسه، و ديگرى در قياس با ديگر علوم، که غرض اصلى از علم منطق جهت دوم است. ازهمين ديدگاه است که منطق، دانشى ابزارى به شمار آمده که همه دانش‌ها بدان نيازمندند. در بخش پايانيِ مقاله، معناى ابزارى بودن منطق بررسى شده و روشن مى‌شود که منطق ضمانت صحت فکر، از نظر صورت و ماده را بر عهده دارد. ولى در منطق، بحث از ماده فکر، به طور کلى صورت مى‌گيرد و اين علم به مواد خاص و جزئى که در افکار گوناگون به کار مى‌رود، نمى‌پردازد.

کليد‌واژه‌ها

تمايز علوم، اصالى، ابزارى، منطق، منطق صوري.