شماره 30 (كلام اسلامي) ـ سال دهم، شماره اول، بهار و تابستان 1394