شماره 43 - سال شانزدهم، شماره دوم، پاييز و زمستان 1400