شماره 37 (كلام اسلامي)- سال سيزدهم، شماره دوم، پاييز و زمستان 1397