نسبت ميان دنيا و آخرت با تكيه بر مباني عرفاني امام خميني ره

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 793 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 792 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

دوفصلنامه علمي ـ ترويجي معارف عقلي، سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي37، پاييز و زمستان 1397

محمداسماعيل عبداللهي . دکتري تصوف و عرفان اسلامي، عضو گروه علمي فرق و اديان حوزه علميه قم (نويسنده مسئول)         m.s.abdollahy@hotmail.com
محمد کرمي‌نيا . دانشجوي کارشناسي ارشد فلسفه و کلام اسلامي، دانشگاه کاشان.         karaminia.mohammad@yahoo.com
چکيده
انديشه درباره دنيا و آخرت، زندگى و مرگ، فنا و بقا، تداوم يا انقطاع حيات، محدود بودن هستى به جهان ماده يا امتداد يافتن آن در عالمى غيرمادى، جزء جدايي‌ناپذير حيات بشري بوده است. در اين پژوهش برآنيم تا رابطه ميان دنيا و آخرت در عرفان اسلامي را با تکيه بر انديشه‌هاي امام خميني ره بررسي کنيم. در انديشه عارفان، از دنيا و آخرت به عالم ظلمات و عالم نور تعبير شده است و در واقع، در بيشتر موارد، عارفان با نکوهش عالم ظلماني، در پي رسيدن به عالم نوراني بوده‌اند، اما در انديشه امام خميني ره با تأثيرپذيري از اسلام، نه تنها دنيا امري نکوهيده شمرده نمي‌شود، بلکه مي‌تواند واسطه و راهي براي رسيدن به عالم نوراني و آخرت باشد.
کليدواژه‌ها
عرفان اسلامي، دنيا، آخرت، اسلام، امام خميني ره.