شناخت‌شناسي در فلسفه و عرفان اسلامي

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 798 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 792 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

دوفصلنامه علمي ـ ترويجي معارف عقلي، سال سيزدهم، شماره دوم، پياپي37، پاييز و زمستان 1397

مهدي يارمحمدي / کارشناسي ارشد اخلاق اسلامي و مدرس دانشگاه آزاد اسلامي اصفهان.     m.yarmohmadi94@gmail.com
چکيده
مقاله پيش‌ِرو دربارۀ شناخت‌شناسي و سازوکار آن است؛ بدين‌معنا که به بررسي مراتب شکل‌گيري علم و آگاهي در ذهن انسان در قلمروي علم حصولي، أعم از تصور و تصديق که مبتني بر ديدگاه فيلسوفان مسلمان است پرداخته، و نحوۀ حصول علم در سه سطح معقولات اولي، معقولات ثانيۀ منطقي و معقولات ثانيۀ فلسفي، با توجه به نظريه تعالي ملاصدرا مبتني بر تجرد نفس انسان بيان مي‌شود. همچنين سازوکار شناخت عرفاني براساس علم حضوري که خاستگاه آن قلب انسان است، از نگاه اهل معرفت بررسي مي‌شود و ماهيت تجربه‌هاي عرفانيِ برخاسته از علم حضوري ِاهل معرفت و ارائه ملاک و مناط صدق و کذب اين مکاشفه‌ها واکاوي شده و سطح عالي شناخت را براساس حق‌اليقين و يکي شدن معرفت‌شناسي و هستي‌شناسي عارف در سفر سوم ارائه مي‌دهد.
کليدواژه‌ها
شناخت‌شناسي، اهميت شناخت، معيار شناخت، معرفت عرفاني، شهود عرفاني، ملاک صدق و کذب.

تاريخ دريافت: 31/05/1396، تاريخ پذيرش: 25/09/1396.