ساختار منطق / محمدرضا محمدعليزاده

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.content_type_book' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM content_type_book WHERE vid = 687 LIMIT 0, 1 in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\cck\content.module on line 1013.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 383 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 380 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

ساختار منطق

چکيده

مباحث و ابواب منطق داراى ترتب عقلانى است و نمى‌توان مباحث منطق را به دلخواه آغاز کرد؛ چرا که مفاهيم و محتويات ذهن روابط خاص و آرايش ويژه‌اى دارند.

در سخنان منطق‌دانان درباره تعداد ابواب منطق و ترتيب آنها و وجه آن، تفاوت‌هايى وجود دارد که مى‌توان آنها را به سه دسته تقسم کرد:

دسته اول مربوط به تعداد ابواب منطق ارسطوست که بعضى آنها را شش، برخى هفت و بعضى هشت باب شمرده‌اند؛

دسته دوم مربوط به حذف و اضافه‌هايى است که در ابواب منطق ارسطو صورت گرفته است؛ زيرا بعضى يک باب به ابواب منطق ارسطو افزوده‌اند و برخى يک بابِ آن را حذف کرده‌اند، و بعضى قسمتى از يکى از ابواب آن را جدا کرده و در باب مستقل قرار داده‌اند؛

دسته سوم نيز مربوط به ترتيب بين ابواب منطق و وجه آن است؛ چرا که بعضى جايگاه يکى از ابواب منطق را بر يک يا چند باب ديگر مقدم مى‌دانند و برخى جايگاه همان باب را نسبت به آن يک باب يا چند باب مقدم نمى‌دانند و گاه نيز در وجوب يا اولويت تقديم يک باب بر باب يا ابوابى ديگر اختلاف کرده‌اند و هرکدام بر مدعاى خود دليلى ذکر مى‌کند.

اين مقاله سخنان منطق‌دانان را درباره تعداد ابواب منطق و ترتيب بين آنها و وجه آن، بررسى مى‌کند.

کليدواژه‌ها

ابواب منطق، اجزاى ‌منطق، ساختار منطق، منطق تکوينى، منطق تدوينى، منطق نُه‌بخشى، منطق دو بخشي.