مقايسه مبناى منطق سنتى و منطق فرگه در تحليل قضيه / يارعلى ‌كُردفيروزجائي

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 384 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 380 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

مقايسه مبناى منطق سنتى و منطق فرگه در تحليل قضيه

چکيده

قضيه، يکى از مهم‌ترين موضوعات منطق است. در طول تاريخ منطق، درباره اجزاى قضيه ديدگاه‌هاى متفاوتى ابراز شده است. اما منطق سنتى و منطق جديد، که با کارهاى فرِگه آغاز شده است، در اين زمينه تفاوت مبنايى مهمى دارند. در منطق سنتى قضيه حملى به موضوع و محمول تجزيه مى‌شود، اما در منطق فرگه قضيه به تابع و متغير تجزيه مى‌گردد و تحليل قضيه به موضوع و محمول، به نقد کشيده مى‌شود. مقاله حاضر، پس از گزارش هر يک از اين ديدگاه‌ها، ديدگاه فرگه را نقد کرده و کوشيده است تا لوازم ناپذيرفتنيِ آن را نشان دهد.

کليدواژه‌ها

قضيه، موضوع، محمول، نسبت، تابع، متغير، مفهوم، شيء.