بررسى و تكميل مدخل «منطق» در دائرة‌المعارف اسلام / عسكرى سليمانى‌اميري

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.content_type_book' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM content_type_book WHERE vid = 690 LIMIT 0, 1 in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\cck\content.module on line 1013.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 386 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 380 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

بررسى و تكميل مدخل «منطق» در دائرة‌المعارف اسلام1

چکيده

نگاه مقاله «منطق» در دائرة‌المعارف اسلام به منطق و مراحل آن در جهان اسلام، کاستى‌هايى دارد که اين نوشتار در مقام نقد آنهاست:

اولاً، نام‌گذارى اين علم به «منطق» از سوى مسلمانان برگرفته از آيات قرآن نيست؛
ثانياً، مخالفت برخى مسلمانان با منطق، در عرب‌گرايى و باورهاى دينى مسلمان ريشه ندارد؛
ثالثاً، سير تحول منطق را در جهان اسلام به دست منطق‌دانان مسلمان، مطرح نمى‌سازد.

در پايان، ناقد با بيان سير اجمالى منطق از عصر ترجمه در جهان اسلام، نواقص مقاله آر.آرنالدز را تکميل مى‌کند.

كليدواژه‌ها

منطق، دائرة‌المعارف اسلام، آرنالدز، منطق‌دانان مسلمان، عصر ترجمه.