شيوه‌اى ديگر در تدوين فرهنگ‌نامه‌هاى اصطلاحات علوم عقلى اسلامي / احمد ابوترابي

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 387 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 380 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

شيوه‌اى ديگر در تدوين فرهنگ‌نامه‌هاي
اصطلاحات علوم عقلى اسلامي

چکيده

مرکز پژوهشى دائرة‌المعارف علوم عقلى اسلامى در نظر دارد پيش از نگارش دائرة‌المعارف علوم عقلى اسلامى، فرهنگ‌نامه‌هايى در زمينه منطق، فلسفه، کلام و عرفان منتشر نمايد.

اين فرهنگ‌نامه‌ها، ويژگى‌هايى دارند که آنها را از همه دانش‌نامه‌هاى موجود متمايز مى‌سازد و برخى از شاخصه‌هاى بى‌سابقه در محتوا، برجستگى ويژه‌اى در آنها ايجاد خواهد کرد.

اولين رشته‌اى که به لحاظ ترتيب منطقى براى نگارش فرهنگ‌نامه برگزيده شده، منطق است.

در اين شماره، دو نمونه از مقالات نگاشته شده با ويژگى‌هاى مورد نظر، يعنى مقاله «منطق» و مقاله «تصور»، جهت بهره‌مندى از ديدگاه‌هاى دانشوران علوم عقلى و کارآشنايان در امرِ دانش‌نامه‌نويسى ارائه مى‌گردد؛ بدان اميد که صاحب‌نظران با راهنمايى‌هاى خود، ما را در تصحيح و تکميل اين شيوه يارى رسانند.

کليدواژه‌ها

منطق، تصور، علوم عقلى، فرهنگ‌نامه، دانش‌نامه.