معرفى اصطلاح‌نامه منطق و تأملى در آن / عسكرى سليمانى اميري

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 390 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 380 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

معرفى اصطلاح‌نامه منطق و تأملى در آن

چکيده

گسترش علوم و گوناگونى اطلاعات، بشر را واداشته تا امکانات علمى‌اى فراهم آورد که اطلاعات، سريع و دقيق براى جويندگان به دست آيد. يکى از اين نوع امکانات دائرة‌المعارف‌نگارى است, و ديگرى اصطلاح‌نامه‌نويسي؛ تا در آن، ساختار و هندسه يک علم و نيز جايگاه يک اصطلاح در ساختار آن علم و روابط آن با اصطلاحات ديگر روشن شود. در اين مقاله، اصطلاح‌نامه منطق معرفى مى‌شود و با تأمل در کاستى‌هاى آن پيشنهادهايى ارائه مى‌گردد.

کليدواژه‌ها

اصطلاح‌نامه، اعم، اخص، مترادف، نمايش الفبايى، نمايش نظام‌يافته، نمايش ترسيمى، نمايش درختي.