شيوه‌اى نو در مدخل‌شناسي / محمد كريمي

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.content_type_book' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM content_type_book WHERE vid = 700 LIMIT 0, 1 in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\cck\content.module on line 1013.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 391 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 380 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

شيوه‌اى نو در مدخل‌شناسي

چكيده

از نخستين نيازهاى نگارش دائرة المعارف، شناسايى مدخل‌هاى آن است. شيوه انتخاب مدخل‌ها و دسته بندى آنها نقش مؤثرى در ساختار دائرة المعارف دارد. مركز پژوهشى دائرة المعارف علوم عقلى اسلامى، بر خلاف دائرة المعارف‌هاى ديگر، براى مدخل‌گزينى شيوه اى جديد برگزيده است. اين شيوه هرچند زمانى طولانى مى طلبد، محصول آن كارى بنيادى و ماندنى خواهد بود. در اين شيوه با استفاده از اصطلاح‌نامه هر يك از علوم، مدخل‌ها شناسايى شده، سپس در يك دسته بندى كلى به دو مقام «تحقيق» و «عرضه» تقسيم مى شود. در اين مقاله، ويژگى‌هاى هر مقام تبيين شده است.

كليدواژه‌ها

مدخل، اصطلاح‌نامه، دائرة‌المعارف، روابط اصطلاح‌نامه اى، رابطه سلسله مراتبى، رابطه ترادف، رابطه وابستگي.