روش‌شناسى علم کلام / سيد محمدحسن علوي

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 411 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 405 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

روش‌شناسى علم كلام

چكيده

اهميت روش‌شناسى علم کلام از آن روست که اختلاف روش‌ها در گذر تاريخ، سبب پيدايى عقايد گوناگون و بعضاً انحرافى شده است.

در اين نوشتار با اشاره‌اى اجمالى به تاريخچه بحث،‌ از جدلى بودن روش‌هاى علم کلام در دوران نخستين و چگونگى کاربرد آن در کلام و برهانى بودن کلام شيعى سخن به ميان آمده است.

همچنين علل پيدايش ر وش‌هاى کلامى و سه رويکرد برون‌دينى، درون‌دينى و جمع آن دو در روش علم کلام بيان گرديده است. نيز به اختصار مکاتب کلامى اهل‌حديث، معتزله و اشاعره نقد و بررسى و ويژگى‌هاى مکتب کلامى شيعه برشمرده‌ شده است و در پايان، عقايد هر مکتب در باب صفات خداوند ذيل عنوان ديدگاه معطّله، مشبّهه و ديدگاه بين تشبيه و تعطيل مطرح گرديده است.

کليدواژه‌ها

روش‌شناسى، علم کلام، اهل حديث، معتزله، اشاعره، شيعه، معطّله، مشبّهه، کلام عقلى، کلام نقلي.