نام‌هاى مختلف علم کلام / حسين حجت‌خواه

نام‌هاى مختلف علم کلام

چکيده

از مباحث مقدماتى و اساسى براى شناخت هر علم، آگاهى به نام‌ها و اصطلاحات گوناگون آن علم و تاريخچه پيدايش و وجه تسميه آنهاست، و نيز اينکه مشهورترين نام آن علم چيست و کدام وجه‌تسميه براى آن مناسب‌تر است.

اين مقاله با همين رويکرد، نام‌هاى مختلف علم عقايد را بررسيده و سپس روى مشهورترين نام آن، يعنى «کلام» تمرکز يافته است، و با رويکردى تحقيقى و نقادانه، از تاريخچه پيدايش آن و نيز وجوه مختلف نام‌گذارى علم عقايد به «کلام» بحث کرده و سرانجام نظر برگزيده را مطرح ساخته است.

کليد‌واژه‌ها

علم کلام، علم عقايد، الاهيات، اصول دين، اصول عقايد.