بررسى تعاريف علم کلام / احمد حيدرپور

بررسى تعاريف علم كلام

چكيده

در اين نوشتار تعريف‌هايى كه دانشمندان از علم كلام ارائه كرده‌اند به ترتيب تاريخى نقل، و به نکات ضعف و قوت آنها اشاره شده است. براى نشان دادن سير تحول و تطور علم کلام و نيز نماياندن مقدار موفقيت دانشمندان در ارائه تعريفى جامع و مانع از علم کلام، که شامل ادوار تاريخى آن باشد، تعريف تفتازانى و لاهيجى ـ که علم کلام را به کلام متقدمان و متأخران تقسيم کرده‌اند ـ بيشتر کانون توجه قرار گرفته است. سپس پرسش‌هايى که اين تعريف‌ها بى‌پاسخ گذاشته‌اند مطرح گرديده، در نهايت خوانندگان به اين نظريه رهنمون مى‌شوند که آنچه را امروزه علم کلام مى‌نامند و علم واحدى تلقى مى‌شود مى‌توان متشکل از چند علم دانست.

کليد‌واژه‌ها

علم کلام، کلام متقدمان، کلام متأخران، موضوع علم.