بررسى تعاريف علم کلام / احمد حيدرپور

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 413 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 405 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

بررسى تعاريف علم كلام

چكيده

در اين نوشتار تعريف‌هايى كه دانشمندان از علم كلام ارائه كرده‌اند به ترتيب تاريخى نقل، و به نکات ضعف و قوت آنها اشاره شده است. براى نشان دادن سير تحول و تطور علم کلام و نيز نماياندن مقدار موفقيت دانشمندان در ارائه تعريفى جامع و مانع از علم کلام، که شامل ادوار تاريخى آن باشد، تعريف تفتازانى و لاهيجى ـ که علم کلام را به کلام متقدمان و متأخران تقسيم کرده‌اند ـ بيشتر کانون توجه قرار گرفته است. سپس پرسش‌هايى که اين تعريف‌ها بى‌پاسخ گذاشته‌اند مطرح گرديده، در نهايت خوانندگان به اين نظريه رهنمون مى‌شوند که آنچه را امروزه علم کلام مى‌نامند و علم واحدى تلقى مى‌شود مى‌توان متشکل از چند علم دانست.

کليد‌واژه‌ها

علم کلام، کلام متقدمان، کلام متأخران، موضوع علم.