برزخ در علم کلام / علي شمس

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 414 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 405 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

برزخ در علم كلام

چكيده

برزخ اصطلاحى است در علم كلام كه نخستين بار به معناى اصطلاحى خود در قرآن و روايات اسلامى به كار رفته است. برزخ در مباحث علم كلام به معناى زندگى مابين دنيا و آخرت است و به صورت اصطلاحى خاص ديده مى‌شود؛ به طورى كه بنابر نظر اكثر محققان فرقه‌هاى اسلامى يكى از ضروريات اسلام است. اين عقيده در بين مسلمين منكران جدى و مهمى ندارد.

عالم برزخ بر حسب يافته‌هاى قرآنى و روايى، عالمى است پررمز و راز كه با مرگ آغاز مى‌شود و تا قيامت ادامه دارد. از يك سوى، براى مؤمنان سرشار از نعمت‌هاست، و از سوى ديگر، انعكاس گناهان كفار بوده، براى آنان جز عذاب ندارد.

در اينكه آيا همگان زندگى برزخى را درك مى‌كنند يا اين زندگى منحصر به مؤمنان محض و يا كافران محض است جاى تأمل و تحقيق بسيار است.

بخشى از احوال عالم برزخ عبارت‌اند از: زنده شدن مرده در قبر، پرسش قبر، عذاب قبر، پاداش قبر، رؤيت پيامبر(ص) و امامان(ع) و ملائكه.

كيفيت زندگى در عالم برزخ نيز محل نزاع متكلمان است، كه آيا بدن برزخى همان بدن طبيعى است يا مثالى و يا كيفيتى ديگر دارد؟

كليدواژه‌ها

برزخ، عالم مثال، مرگ، زندگى بعد از مرگ ، عالم قبر، پرسش قبر، عذاب قبر، پاداش قبر.