معرفى و نقد «موسوعة مصطلحات علم الکلام الاسلامي» / محمدرضا امامي‌نيا

معرفى و نقد «موسوعة مصطلحات علم الکلام الاسلامي»

چكيده

موسوعة مصطلحات علم الكلام الاسلامي فرهنگ‌نامه‌اى در علم كلام اسلامى تأليف آقاى دكتر سميح دغيم است. نويسنده محترم هدف خود را عرضه علم كلام اسلامى در قالب فرهنگ‌نامه با استناد به آثار كلامى دو فرقه اشعريه و معتزله دانسته است. هرچند اين فرهنگ‌نامه به گفته مؤلف محترم آن، از ويژگى‌هايى همچون تنوع منابع، انتخاب موضوعات اساسى و اصلى و ارائه تعاريف عمده درباره هر اصطلاح برخوردار است، ضعف‌هايى نيز دارد كه برخى از آنها بدين قرارند: غفلت از آثار مهم مذاهب مختلف، عدم جامعيت در قياس با اصطلاحات كلام اسلامى، به‌كارگيرى غير اصطلاح به جاى اصطلاح، عدم ارجاع اصطلاحات مرتبط با يكديگر، فقدان نظم منطقى متون، تكرار متن، و مطالب بى‌ارتباط.

كليدواژه‌ها

كلام اسلامى، موسوعه، فرهنگ‌نامه، اصطلاح، اصطلاح مرجَّح، مترادف، اخص و اعم، ارجاع، جامعيت، مشتركات لفظي.