توجيه عقلانى کثرت در فرض وحدت شخصى وجود / حسين عشاقي

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 421 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 419 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

چکيده

با التزام به کثرت‌ناپذيرى وجود، اين پرسش رخ مى‌نمايد که کثرات را چگونه بايد توجيه عقلى کرد تا گرفتار انکار واقعيت حقايق امکانى نشويم. در سخنان صاحب‌نظران، توجيهاتى در اين باره به چشم مى‌خورد و نگارنده نيز توجيه چهارمى ارائه کرده است. اين توجيه از سويى به موجود قياسى بودن ممکنات، و از سويى به واقعى بودن تعلق وجود به عدم در حقايق متناقض استناد دارد، و بر اين اساس کثرت‌ناپذيرى وجود به انکار واقعيت حقايق امکانى نمى‌انجامد.

کليدواژه‌ها

کثرت، وحدت‌وجود، تشکيک در وجود، بساطت وجود، ظهور، موجود‌نفسى، موجود‌قياسي