گذر از ذهن به عين در براهين عرفا و براهين وجودي / عسکري سليماني اميري

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 422 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 419 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

گذر از ذهن به عين در براهين عرفا و براهين‌ وجودي

چکيده

برهان‌هاى ‌عرفا در عرفان نظرى يکى از راه‌هاى اثبات وجود خداست. ايشان از مفهوم حقيقت وجود مى‌آغازند و در نهايت، وجود خدا را به منزله واحد شخصى لا شريک ‌له، اثبات مى‌کنند. اين برهان از آنجا که از مفهوم وجود بهره مى‌گيرد، نوعى برهان وجودى است، که در آن از مفهوم خدا، وجود او نتيجه مى‌شود. در اشکال به اين سنخ برهان‌ها گفته‌اند که در آنها بين ذهن و عين يا بين حمل اوّلى و شايع خلط شده است. نيز اگر اين نوع استدلال‌ها تمام باشند، بايد وجود شريک واجب هم برهانى باشد؛ در حالى که شريک واجب ممتنع است. اما مى‌توان نشان داد که اين نوع براهين منتج‌اند و در آنها خلطى صورت نگرفته است؛ زيرا هرگاه مفاهيم لوازمى داشته باشند محکى‌هاى آنها داراى همان لوازم‌اند. و اين سنخ برهان در شريک واجب به دليل متناقض بودن مفهوم شريک واجب جارى نيست.

کليدواژه‌ها

مفهوم وجود، حقيقت وجود، واجب‌الوجود، حمل اوّلى، حمل شايع، کثرت وجود، تشکيک وجود، وحدت شخصى وجود.