عناصر و مؤلفه‌هاى عرفان نظرى / مهدي بابايي

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 423 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 419 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

عناصر و مؤلفه‌هاى عرفان نظري

چكيده

عرفان اسلامى در يك تقسيم‌بندى به دو بخش عرفان نظرى و عرفان عملى تقسيم مى‌شود. اين تقسيم با بهره‌گيرى از متون شريعت و كلمات عرفا و با توجه به محتواى مباحث عرفانى صورت گرفته است.

اين نوشتار با فرق نهادن بين تجربه عارفانه و علم عرفان نظرى، به تبيين و توضيح عناصر و مؤلفه‌هاى بنيادين علم عرفان نظرى مى‌پردازد. عناصر تشکيل دهنده علم عرفان‌نظرى عبارت‌اند از: عنصر روش ( کشف و شهود)؛ عنصر محتوا (وحدت شخصيه وجود)؛ و عنصر تعبير و ترجمه و توصيف. در خلال اين تبيين از برخى شبهات در اين زمينه و پاسخ به آنها سخن به ميان آمده، و در پايان با توجه به عناصر بنيادين عرفان نظرى، تعريف‌هايى از اين علم مطرح شده است.

کليدواژه‌ها

عرفان نظرى، عرفان عملى، تجربه عارفانه، تجربه سالکانه، کشف و شهود، وحدت شخصيه وجود، تعبير و ترجمه.