ريشه‌يابى واژه تصوف و عرفان در قرن اول هجري / احمد رنجبري

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 425 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 419 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

چكيده

اين مقاله به منشأ پيدايش عرفان و تصوف و اصطلاح عارف و صوفى (در قرن اول هجرى ) پرداخته و عمده احتمالات را در باب اشتقاق کلمةصوفى،پيشينه آن و داستان پشمينه‌پوشيِ برخى مسلمانان نقل و نقد کرده است.

اين نوشتار همچنين به بعضى از ويژگى‌هاى راهبان مسيحى ساکن جزيرة‌العربِ پيش از اسلام و مقارن ظهور آن اشاره کرده است، تا ميزان تأثر مسلمانان و از جمله عارفان وصوفيان را از ناسکان مسيحى ـ بر فرض وجود چنين تأثرى‌ـ روشن سازد.

كليدواژه‌ها

عرفان، تصوف، عارف، صوفى، اسلام، قرن اول هجرى، قرآن، سنت.