نخستين و بهترين تذکره عرفاني/ رضا شاکري

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 427 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 419 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

نخستين و بهترين تذكره عرفاني1

چکيده

در باب عرفان و تصوف کتاب‌هاى پرشمارى نگاشته‌اند. در اين بين کتابى که به دست شيخ ابوعبدالرحمن سُلمى فراهم آمده، مزايايى دارد، که به لحاظ کيفيت، گوى سبقت از همگنان خود ربوده است. اتقان متن، اختصار، فضاى کاملاً عارفانه، سبک پردازش به اين موضوع، غناى مؤلف از علوم روز، به خصوص حديث و تصوف، ويژگى‌هايى هستند که نگاشته سُلمى را بسيار مفيد و جذاب مى‌سازد. کتاب مزبور، نخستين کتاب در اين موضوع نيز هست.

هرچند اين اثر از آثار پيش از خود سود جسته، متأسفانه آن آثار از ميان رفته‌اند. در عظمت اين کتابِ سترگ همين بس که عارف بزرگ، خواجه عبدالله انصارى آن را پيش روى نهاده و براى شاگردان تدريس کرده است، و سپس انشائات خود او گرد‌آورى و به جهان علم عرضه شد.

کتاب سلمى در موضوع رجال تصوف و عرفان، مستقيم يا غيرمستقيم در آثار پس از خود رخ نموده است. مقاله پيش روى، به تحليل و واکاوى اين اثر مى‌پردازد؛ اثرى که نزد تصوف‌شناسان با عنوان طبقات‌الصوفية اشتهار دارد.

کليدواژه‌ها

تذکره، رجال تصوف، طبقات‌الصوفية، آغاز تصوف، طبقه‌بندى صوفيه، زندگينامه عارف، وضعيت سلوکى سلوک عارف.