اقسام حمل و احکام آنها / محمدباقر ملكيان

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 435 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 431 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

چكيده

اين مقال كوشيده است تا تقسيمات مشهورى را كه در كتب معتبر منطقى در باب حمل صورت گرفته، جمع‌آورى كند. در ذيل هر تقسيم، وجه تسميه اقسام و خاستگاه آن تقسيم، اگر در کلمات منطق‌دانان آمده باشد، ارائه شده است.

در مواردى براى برخى اقسام حمل تعاريف متعددى مطرح شده است که در اين مقاله همگى آنها ارائه شده‌اند.

البته در مورد حمل، يکى دو تقسيم نيز در غير کتب منطقى آمده که بدان‌ها نيز پرداخته شده است.

کليد‌واژه‌ها

حمل مواطات و اشتقاق، حمل ذاتى اولى و شايع صناعى، حمل طبعى و وضعى، حمل ذاتى و عرضى، حمل مطلق، حمل بتّى و غير بتى، حمل حقيقت و رقيقت.