نقدهايى بر علم منطق و پاسخ به آنها / محمدرضا محمدعليزاده

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 436 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 431 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

چكيده

منطق تكوينى به لحاظ تاريخى همزاد بشر و تفكر اوست. اما تدوين قواعد علم منطق، بنابر قول مشهور، اول بار به دست ارسطو صورت گرفته است. پس از ارسطو شاگردان و تابعان وى به شرح و تفسير آن پرداختند و مجموعه كتب منطقى ارسطو را گرد آوردند و آن را ارغنون ناميدند. پس از تدوين منطق به دست ارسطو، برخى با آن موافقت كردند و به شرح و تفسير و تهذيب و تكميل آن پرداختند و برخى با آن مخالفت ورزيده، آن را کانون نقد قرار دادند. منتقدان منطق چه پيش از ظهور اسلام و چه پس از ظهور اسلام و ترجمه آن به عربى و رواج در ميان مسلمين، به علل مختلفى به مخالفت با منطق برخاسته‌اند كه برخى از اين علل عبارت‌اند از اعتقاد به نقصان يا بطلان يا بى‌فايده يا كم‌فايده بودن منطق ارسطو، چه در منطق تعريف و چه در منطق استدلال؛ اعتقاد به بى‌نيازى انسان از منطق ارسطو؛ اعتقاد به خلاف امورى كه از اصول متعارف علم منطق به شمار مى‌آيد.

در اين مقاله به بررسى برخى شبهات مطرح شده درباره فايده منطق و نياز انسان به منطق و پاره‌اى اصول متعارف منطق مى‌پردازيم و پاسخ منطق‌دانان به اين شبهات را طرح و بررسى مى‌كنيم.

كليد‌واژه‌ها

شبهات منطق، اصول متعارف منطق، نيازمندى به منطق، فايده منطق.