حکم در منطق و فلسفه / مهدي بابايي

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 437 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 431 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

چكيده

در اين مقاله پس از طرح معناى لغوى و اصطلاحى واژه حکم، تفسيرهاى مختلف منطق‌دانان در باب آن ارائه شده، و نيز اين نکته که حکم همان تصديق است يا غير آن، بررسى شده است. سپس درباره ماهيت حکم از نظرگاه فلسفى سخن به ميان آمده است.

کليدواژه‌ها

حکم، تصديق، تصور، ادراک.