بررسى برهان لمّ و ان‌ّ و ارزش معرفتى آنها / محمد ايزدي‌تبار

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 438 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 431 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

چكيده

در اين نوشتار که در باب برهان لمّ و انّ است، مباحثى همچون تاريخچه دو برهان، وجه نامگذارى، نام‌هاى ديگر، معيار لمّى و انّى بودن برهان و اقسام هر يک از برهان‌هاى لمّ و انّ و همچنين ارزش معرفتى آنها بررسى شده و در اين باره در کنار آثار دانشمندان برجسته اسلامى کلمات فارابى و بهمنيار نيز که با ديگر منطق‌دانان تفاوت دارد کانون توجه بوده است.

همچنين شيوه انتاج در برهان انّى از باب ملازمات، وجه شرافت برهان لمّى و برخى احکام ديگر اين دو برهان بررسى شده و به بهترين و محکم‌ترين برهان لمّى اشاره رفته است.

کليدواژه‌ها

برهان لمّ، برهان انّ، لمّ مطلق، لمّ غيرمطلق، انّ مطلق، دليل.