مقايسه شيوه‌هاى مستندسازى متن / مهدى رحيمي

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 440 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 431 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

مقايسه شيوه‌هاى مستندسازى متن

چکيده

کتاب‌ها و مقالات علمى به روش‌هاى استنادى و استدلالى، يا تلفيقى از هر دو روش نگاشته مى‌شوند؛ که در روش‌ استنادى شيوه‌هاى مختلفى به کار گرفته مى‌شود. هدف از اين نوشتار طرح و بررسى انتقادى شيوه‌هاى مختلف مستندسازى مطالب متون علمى ـ تخصصى، و سپس معرفى بهترين شيوه است.

روش‌هاى استناد‌سازى مطالب را به دو اعتبار مى‌توان تقسيم کرد. در تقسيم اول اين شيوه‌ها به چهار قسم ارجاع مستقيم، ارجاع غيرمستقيم، گزارشگرى و مستندسازى تقسيم مى‌شوند؛ و در تقسيم دوم از حيث اينکه آدرس‌دهى در خارج يا داخل متن صورت گيرد، مورد تحقيق و بررسى قرار مى‌گيرند. به نظر مؤلف بهترين شيوه جهت مستندسازى مطالب در يک متن علمى‌ـ تخصصى آدرس‌دهى در داخل متن با روش (مؤلف، عنوان، جلد و صفحه) است.

کليدواژه‌ها

مستندسازى، روش‌ استنادى، روش استدلالى، روش خلاقيتى، ارجاع مستقيم، ارجاع غيرمستقيم، گزارشگرى، آدرس‌دهى خارج متن، آدرس‌دهى داخل متن.