عقلانيت معرفت؛ نگاهى گذرا به پى‌آمد رويكرد قدما در معرفت‌شناسى / محمد حسين‌زاده

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 446 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 443 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

عقلانيت معرفت
نگاهى گذرا به پى‌آمد رويكرد قدما در معرفت‌شناسى

چکيده

در طول تاريخ انديشة فلسفى، رويكردهاى گوناگونى را در معرفت‌شناسى مى‌توان شناسايى كرد كه‌ مهم‌ترين آنها عبارتند از:‌ 1. رويكرد قدما؛‌ 2.رويكرد مدرن که بر فلسفه عقل‌گراى مدرن اروپايى مبتنى است؛ 3. رويكردى بر پايه فلسفةتحليلى معاصر يا فلسفةكشورهاى انگليسى زبان. 4. رويكرد مبتنى بر فلسفه‌هاى اروپايى همچون هرمنوتيك فلسفى، پست‌مدرنيسم و... كه بيشتر از آموزه‌هاى كانتى اثرپذيرفته‌اند. امروزه گرايش‌هاى گوناگونى در معرفت‌شناسى ديده مى‌شود كه هر يك بر نگرش فلسفى ويژه‌اى مبتنى است. هر يك از گرايش‌ها و رويكردهاى ياد شده طرفداران بسيارى در برخى محافل دانشگاهى دارد.در اين نوشتار، مى‌كوشيم تا رويكرد قدما و ويژگى‌هاى آن را شرح دهيم. سپس گرايش انديشمندان مسلمان را كه از اين رويكرد اثرپذيرفته و نقشى را كه آنها در رشد اين رويكرد ايفا كردنده‌اند بررسى مى‌کنيم؛ به ويژه با توجه به مسئله عقلانيت معرفت و عقلانى نبودن شكاكيت و نسبيت‌گرايى مطلق اين مسئله را مى‌کاويم.

کليدواژه‌ها

معرفت، معرفت‌شناسى، عقلانيت، رويکرد قدما، معرفت يقينى، شکّاکيّت.