تقريرى از برهان صديقين صدرايى / عبدالرسول عبوديت

تقريرى از برهان صديقين صدرايى

چکيده

براى برهان صديقين صدرالمتألهين، در اسفار، تقريرهاى گوناگونى هست که شارحان و تعليقه نويسان اسفار به آنها پرداخته‌اند. در تقريرى که در پيش رو داريم، تلاش شده است نشان داده شود که يگانه تصوير معقول واقعيت‌ها سلسله‌اى تشکيکى از وجودهاست که سرآمد آنها وجود بى‌نهايت، يعنى خداوند است. پس يا واقعيتى نيست يا اگر هست در سلسله‌اى واقع است که در رأس آن خداوند وجود دارد.

توضيح اين تقرير، مستلزم تبيين دقيق تشکيک وجود است که بحثى به نسبت دقيق و طولانى است و توصيف دقيق اين برهان به درازا مى‌کشد. از اين رو، براى احاطه اجمالى خواننده بر اين برهان و از دست ندادن رشته کلام، در آغاز شکل تحليلى مختصر برهان، سپس شکل توصيفى و در پايان، تحليل تفصيلى آن را مى‌آوريم. براى آشنايان با فلسفه، مراجعه به يکى از اين سه شکل کافى است.

کليدواژه‌ها

اصالت وجود، تشکيک وجود، سلسلة علّى‌ـ معلولى، کمال و نقص، وجود بى‌نهايت.