سرّ بداهت تصورى و اقوال در مسئله / عباس عارفي

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 452 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 443 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

چکيده

اين نوشتار دربارة راز بداهت در تصورات است. بدين منظور، برخى از مصداق‌هاى تصور بديهى آورده شده، و سپس راز بداهت اين تصورات از منظرهاى مختلف ـ در سيماى شش نظريه‌ـ بررسى شده است.

کليدواژه‌ها

بديهى، نظرى، تصور، بداهت، سرّ بداهت، سرّ بداهت تصورى.