بررسى رابطة بداهت با صدق / احمد سعيدي

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 453 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 443 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

بررسى رابطة بداهت با صدق

چکيده

يكى از بحث‌هاى اساسى معرفت‌شناسى، مسئلة بديهيات است. بديهيات در ديدگاه‌هاى معرفت‌شناختى بيشتر فيلسوفان، نقشى بى‌بديل دارد. از آنجا که اين دسته از دانش‌هاى بشرى، به اکتساب نياز ندارند، ‌مى‌توانند پايه‌اى استوار براى دستيابى به ديگر دانش‌هاى بشرى باشند. توجه به ويژگى‌هاى بديهيات، در عين حال كه ما را از بسيارى از خطاهاى معرفت‌شناختى باز مى‌دارد، در پاسخ‌گويى به شبهه‌هاى فراوانى هم كه امروزه دربارة بديهيات طرح مى‌شوند، ما را يارى مى‌رساند.

در اين مقاله کوشيده‌ايم دو اصطلاح مختلف بديهى را که كمتر بدان توجه مى‌شود، روشن سازيم و برخى از ويژگى‌هاى آنها را مقايسه كنيم. توجه به اختلاف دو اصطلاح «بديهى به معناى اعم و بديهى به معناى اخص» در تعيين انواع بديهيات ضرورى است. گزاره‌هايى در سخنان فيلسوفان ما بديهى شمرده شده‌اند، ولى امروزه بديهى شمرده نمى‌شوند. هدف اين مقاله، نشان دادن اختلاف نظر ياد شده در شمار بديهيات است كه با دقت در دو اصطلاح نانوشتة بديهى و نظرى برطرف مى‌شود.

کليدواژه‌ها

بديهيات، بديهيات به معناى‌اعم، بديهيات به معناى‌اخص، يقينيات.