بررسي رابطه علم كلام و فلسفه / علي رباني گلپايگاني

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 460 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 458 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

چکيده

علم کلام از نخستين دانش‌هايي است که در بستر انديشه اسلامي با الهام‌گيري از وحي و عقل براي تبيين باورهاي ديني و نيز پاسخ‌گويي به شبهه‌هاي مخالفين پديد آمد. از سوي ديگر، با گسترش قلمرو جهان اسلام و ارتباط نزديک مسلمانان با پيروان ديگر اديان و مکاتب، آراي فلسفي از شرق و غرب عالم در ميان مسلمانان راه يافت. پس از پذيرش آراي فلسفي در ميان گروه‌هاي اسلامي، به تدريج مباحث کلامي با مسائل فلسفي آميخته شد تا آنجا که در سده‌هاي اخير بعضي ادعا کردند که کلام شيعي چيزي جز الهيات بالمعنيٰ‌الاخص (فلسفه) نيست.

در اين مقاله بر آنيم تا ربط و نسبت ميان کلام و فلسفه را در سه امر، يعني در موضوع، روش و غايت، روشن سازيم تا از ادعاهاي افراطي و نيز تفريطي در حق کلام و فلسفه پرهيز شود.

کليدواژه‌ها

علم کلام، فلسفه، موضوع علم، روش تحقيق، غايت.