باورها و فرقه‌هاي خوارج / يعقوب جعفري

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 461 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 458 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

چکيده

خوارج در ماجراي جنگ صفين پديد آمدند و از سپاه اميرمؤمنان(ع) جدا شدند. آنان براي خود باورهاي ويژه‌اي برگزيدند که مهم‌‌ترين آنها تکفير بخش مهمي از امت اسلامي بود. همين باور، عامل کشتارهاي بسياري شد. در کتاب‌هاي ملل و نحل از خوارج با نام‌هاي گوناگوني ياد شده است که هرنامي بارِ معنايي خاصي دارد. خوارج در طول تاريخ چندين انشعاب‌ درون‌گروهي داشتند و به فرقه‌هاي گوناگوني تقسيم شدند. آنان به دليل تندروي‌هايشان، هيچ‌گاه در جامعة اسلامي پذيرفته نشدند و به تدريج، از هم پاشيدند. اکنون تنها گروه خاصي از آنها به نام اباضيه که چندان تندروي نداشتند، در برخي از سرزمين‌هاي مغرب اسلامي و عمان زندگي مي‌کنند.

کليدواژه‌ها

خوارج، جنگ صفين، حکميت، نام‌هاي خوارج، فرقه‌هاي خوارج.