وجه گرايش مسلمانان به علوم عقلي غيرمسلمانان / محمدباقر ملكيان

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 463 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 458 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

چکيده

ما در اين نوشتار برآنيم تا روشن سازيم که علت گرايش مسلمانان به علوم عقلي ديگران ريشه در آموزه‌هاي ديني دارد ؛ نه اينکه آنان از روي سرکشي و بي‌اعتنايي به آن آموزه‌ها ، علوم وارداتي فرهنگ‌ها و اديان ديگر را پذيرفته باشند.البته اشاره خواهيم کرد که اين رويکرد مثبت مسلمانان منحصر به علوم عقلي نبوده است بلکه شامل علوم غيرعقلي نيز مي‌شده است.

علاوه بر مطالب فوق در اين مقاله بيان مي‌شود که علوم عقلي با ورود به جهان اسلام چنان تحولي يافت که شايسته است قيد اسلامي را بدان افزود تا ميزان تمايز آن نسبت به علوم عقليِ ديگر فرهنگ‌ها روشن گردد.

کليدواژه‌ها

علوم عقلي، آموزه‌هاي قرآني، سنت نبوي، دوره ترجمه، علم کلام، فلسفه، منطق.