معاد جسماني در قرآن و تبيين آن در حکمت سينوي و صدرايي / احمد حيدرپور

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 464 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 458 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

چکيده

اين مقاله به شيوه مقالات دايرهْْ‌‌المعارفي نوشته شده و رسالت آن ارائه گزارشي کوتاه ولي پرمحتوا از بحث‌هايي در زمينه معاد نزد انديشمندان مسلمان است، در اين نوشتار کوشيده‌ايم نشان دهيم که برداشت عمومي از معاد جسماني در قرآن كه همان بازسازي بدن‌هاي دنيوي از اجزاي پراکنده آنهاست، دليل عقلاني ندارد. بلكه برخي از انديشمندان اسلامي برآنند که دليل عقلي بر عدم امكان آن دلالت دارد. از اين رو، پس از ارائه تعريف‌هاي معاد جسماني و روحاني و ادله ضرورت معاد نزد انديشمندان اسلامي و گزارشي از معاد در قرآن، ديدگاه دو فيلسوف بزرگ وصاحب مكتب، يعني ابن‌سينا و ملاصدرا در اين باره گزارش شده است. نكته مهم در اين مقاله، منابع فراوان آن است كه مي‌تواند مورد استفاده پژوهشگران قرار گيرد.

کليدواژه‌ها

معاد، معادجسماني، کيفيت معاد جسماني، معاد روحاني.