شيعه در الموسوعه الميسره في الاديان و المذاهب و الاحزاب المعاصرهْْ / ابوالفضل خراساني

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 466 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 458 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

چكيده

موسوعهْْ الميسرهْْ، موسوعه‌اي است كه در زمينه فرقه‌ها و مذاهب اسلامي تدوين شده است. اين موسوعه، امكان پژوهش در زمينه فرقه‌ها و مذاهب اسلامي را براي محققان فراهم آورده است، ولي در كنار اين امتياز، اشكال‌هاي جدي‌ـ به ويژه در معرفي شيعه‌ـ دارد. برخي از اين اشکال‌ها که در اين نوشتار بررسي شده‌اند به قرار زير است: اشكال‌هاي ساختاري، اطلاع‌رساني نادرست، نبود نظام ارجاع‌ها، يك‌سو نگري و رعايت نشدن انصاف علمي، دادن نسبت‌هاي ناروا و...

اين پژوهش، در کنار معرفي مذهب شيعه، به بخشي از شبهه‌هاي مطرح شده دراين موسوعه، پاسخ داده است.

كليدواژه‌ها

موسوعهْْ، دائرهْْ‌المعارف، شيعه، اصول اعتقادي شيعه.