بررسي و نقد اقوال در سرّ بداهت تصوري / عباس عارفي

چکيده

در اين مقاله، شش نظريه از نظريه‌هايي كه  دربارة سرّ بداهت تصوري مطرح شده، بررسي و نقد شده است. اين نظريه‌ها عبارتند از: الف) نظرية عموميت؛ ب) نظرية بساطت؛ ج) نظرية تحويل به علم حضوري؛ د) نظرية مشاهدة مُثُل؛ ﻫ) نظرية فطرت؛ و) نظرية تفصيل.

در پايان، پس از پردازش نظرية تفصيل، به دفاع از آن پرداخته شده است.

کليدواژه‌ها

تصور، بديهي، تصور بديهي، بداهت، سرّ بداهت، سرّ بداهت تصوري، نظرية عموميت، نظرية بساطت، نظرية تحويل به علم حضوري، نظرية مشاهدة مثل، نظرية فطرت، نظرية تفصيل.