معرفي و بررسي موسوعهْْ كشاف اصلاحات الفنون و العلوم / محمد كريمي

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 490 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 481 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.

چكيده

کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم يکي از كتاب‌هاي معتبر در شناخت اصطلاحات علوم مختلف است. نويسندة آن شيخ محمد علي تهانوي از عالمان هند در سدة دوازدهم است. وي در اين کتاب مي‌كوشد اصطلاح‌هاي رايج و
پر کاربرد علوم را توضيح دهد. او افزون بر معناي لغوي، تعريف‌هاي اصطلاحي را نيز به تفکيک علوم مختلف آورده است. استفاده از منابع معتبر، تعريف صحيح اصطلاح‌ها و بيان تعريف‌هاي مختلف آن در يک علم، از نقاط مثبت اين کتاب است. در اين کتاب، برخي ضعف‌ها و کاستي‌ها نيز ديده مي‌شود. ضعف در چينش اصطلاح، استفاده از منابع درجه سوم، نبود آدرس‌هاي دقيق، نبود شيوه واحد در تبيين اصطلاح‌ها، نداشتن سيستم ارجاعي کارا، استفاده از اصطلاحات غيرمرجح در برخي از مترادفات، تفکيک نشدن دقيق مباحث اصطلاحات و تکرار برخي از مباحث از ضعف‌هاي اين کتاب است.

 

كليدواژه‌ها

كشاف، تهانوي، اصطلاح، مدخل، مترادف، اصطلاح مرجح، ارجاعات.