شماره 16 (عرفان اسلامي) ـ سال پنجم، شماره دوم، پاييز 1389