معرفي آثار هرمسي / رضا اميري

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.content_type_book' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM content_type_book WHERE vid = 780 LIMIT 0, 1 in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\cck\content.module on line 1013.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 579 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 554 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

چكيده

ديدگاه رايج دربارة خاستگاه حکمت اين است كه اين انديشه در يونان و با متن‌هاي يوناني آغاز شده است؛ اما كساني مانند شيخ اشراق، پيامبران و متن‌هاي شرقي به ويژه هرمس و آثار هرمسي را نقطة آغاز حكمت مي‌دانند. متن‌هاي هرمسي در طول زمان شكل گرفته اما خاستگاه آن مصر باستان بوده و از آنجا به يونان رفته و سپس بر دنياي انديشه يهودي و مسيحي تأثير گذاشته است. مسلمانان كه هرمس را همان ادريس پيامبر دانسته‌اند، از راه نهضت ترجمه با انديشه و متن‌هاي هرمسي آشنا شدند. اين متن‌ها به بيشتر زبان‌ها نگارش يافته و نسخه‌هايي از آن به خط هيروگليفي كشف شده است. متن‌هاي هرمسي را مي‌توان به دو دسته تقسيم كرد، متن‌هايي با درون‌مايه علوم غريبه و متن‌هاي فلسفي كه در دنياي غرب تا اندازه‌اي شناسايي و معرفي شده‌اند. در دنياي اسلام نيز متن‌هاي خطي با گرايش انديشه هرمسي در موضوع‌هاي عرفاني، طبيعيات، فلسفه و علوم سرّي وجود دارند كه هنوز پژوهشي دربارة آنها انجام نشده است.

 

كليدواژه‌ها

 هرمس، متن‌هاي هرمسي، آثار هرمسي در غرب، آثار هرمسي در دنياي اسلام، نسخه‌هاي خطي هرمس.