وجود در حکمت متعاليه و اگزيستانسياليسم / مهدي حسين‌زاده

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.content_type_book' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM content_type_book WHERE vid = 781 LIMIT 0, 1 in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\cck\content.module on line 1013.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 580 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 554 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

چکيده
مفهوم «وجود» و جايگاه آن در تفکر فلسفي انسان و پيوندش با ديگر مفاهيم، راه پرفراز و نشيبي را در تاريخ انديشه بشري مي‌پيمايد. جاي شگفتي است مفهومي که در بسياري از سنت‌هاي فلسفي، بديهي و به تعبيري روشن‌ترين بديهي شمرده مي‌شود دچار چنين تطوري گردد. اين مفهوم در برخي از ديرينه‌ترين سنت‌هاي فلسفي دوران باستان جايگاهي بس محوري داشته است، به گونه‌اي که موضوع فلسفه، وجود بماهو وجود دانسته مي‌شود. در دوره‌هاي پسين اين مفهوم در حاشيه مباحث فلسفي قرار گرفت. در سده‌هاي گذشته در حکمت متعاليه و اگزيستانسياليسم غربي ديگربار احيا شد و افق‌هاي تازه‌اي بر انديشه بشري گشود. گذري کوتاه بر مسائلي که در اين دو جريان فلسفي ارائه مي‌شود، از نزديکي قابل توجهي درباره وجود پرده برمي‌دارد.
در اين نوشتار با طرح پاره‌اي از مسائل مهم در‌باره وجود در حکمت متعاليه و نزد گروهي از بزرگان اگزيستانسياليسم، روزنه‌اي را براي تطبيق و مقايسه جست‌وجو خواهيم کرد.
 
کليدواژه‌ها
وجود، مفهوم وجود، حقيقت وجود، اگزيستانس، حکمت متعاليه، اگزيستانسياليسم.