واکاوي نسبت ميان اسلام و فلسفه اسلامي / حميد خدابخشيان

  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.content_type_book' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM content_type_book WHERE vid = 783 LIMIT 0, 1 in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\cck\content.module on line 1013.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 582 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.content_type_page' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM content_type_page WHERE vid = 754 LIMIT 0, 1 in D:\WebSites\nashriyat.ir\modules\cck\content.module on line 1013.
  • user warning: Table 'maarefeaqli.nashriyat.ir.nodewords' doesn't exist in engine query: SELECT * FROM nodewords WHERE type = 5 AND id = 554 in D:\WebSites\nashriyat.ir\sites\all\modules\nodewords\nodewords.module on line 945.
  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

چكيده
دانشي که موضوع خويش را وجود مطلق قرار داده و با روش عقلي و بهره‌گيري از برهان در پي درک حقايق اشيا است را «فلسفه اسلامي» ناميده‌اند. امّا چرا اين فلسفه را با پسوند «اسلامي» وصف كرده‌اند؟ براي پاسخ‌گويي به اين پرسش، نخست به امكان تحقق فلسفه اسلامي و سپس به ويژگي‌ها و مؤلفه‌هايي كه در مجموع، امكان شکل‌گيري فلسفه‌اي با وصف اسلامي را قابل قبول مي‌سازند، پرداخته شده است.
بررسي جنبه اسلامي آنچه که امروز با نام «فلسفه اسلامي» شناخته مي‌شود، بخش ديگر اين مقاله را تشكيل مي‌دهد. در آغاز اين بخش در نقد ديدگاهي که عنوان «فلسفه اسلامي» را ساخته و پرداخته شرق‌شناسان مي‌داند، به تبارشناسي اين واژه پرداخته و آثار آن در نوشته‌هاي فيلسوفان اسلامي پي گرفته شده است و در ادامه، واژة «فلسفه عربي» مورد بررسي و نقد قرار گرفته است. آن گاه مؤلفه‌هايي که بيانگر اسلامي بودن فلسفه موجود است، برشمرده شده و در پايان به طرح و نقد ديدگاه مخالف تحقق فلسفه اسلامي پرداخته شده است. اين مقاله در مجموع با گردآوري ديدگاه‌هاي گوناگون درباره نسبت ميان اسلام و فلسفه اسلامي، به ارائه معيارهايي که انتساب فلسفه اسلامي به اسلام را قابل قبول مي‌سازد، پرداخته است.
 
كليدواژه‌ها
فلسفه اسلامي، فلسفه الهي، فلسفه عربي، فلسفه يونان.